Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 21 sierpnia 2018 roku
o terminie i trybie naboru zgłoszeń do:OTWARTEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ SPEKTAKLU TAŃCA

W RAMACH PROGRAMU

POLSKA PLATFORMA TAŃCA 2019

GDAŃSK, 5-8 WRZEŚNIA 2019Instytut Muzyki i Tańca ogłasza otwarty konkurs na prezentację spektaklu tańca podczas programu POLSKIEJ PLATFORMY TAŃCA w 2019 roku w Gdańsku.

Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 30 listopada 2018 roku
 o godz. 23.59. KARTĘ ZGŁOSZENIA podpisaną przez WNIOSKODAWCĘ wraz z obowiązkowymi załącznikami, o których mowa w pkt. III ust. 3 REGULAMINU KONKURSU należy przesyłać (łącznie) 
(a) pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem POLSKA PLATFORMA TAŃCA (decyduje data stempla pocztowego) oraz (b) pocztą elektroniczną na adres info@polskaplatformatanca.pl (w tytule wiadomości: ZGŁOSZENIE POLSKA PLATFORMA TAŃCA).

Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia SPEKTAKLU do oceny przez KOMISJĘ.

Termin rozstrzygnięcia KONKURSU upływa w dniu 8 maja 2019 roku. Lista spektakli zatwierdzonych przez Komisję Artystyczną do prezentacji podczas Polskiej Platformy Tańca 2019 zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.imit.org.pl oraz www.polskaplatformatanca.pl do 10 maja 2019 roku.

Wzór KARTY ZGŁOSZENIOWEJ dostępny jest na stronach:
www.imit.org.pl oraz www.polskaplatformatanca.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:
Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca Instytutu Muzyki i Tańca
Karolina Wycisk – koordynator Polskiej Platformy Tańca 2019
Adres mailowy organizatora konkursu do korespondencji to: info@polskaplatformatanca.pl


A. Opis Programu


Polska Platforma Tańca jest krajowym przeglądem produkcji tanecznych powstałych od czasu zakończenia naboru do poprzedniej edycji, wybranych w trybie konkursowym i ma na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych spektakli powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów.

Polska Platforma Tańca 2019 odbędzie się w dniach 5-8 września 2019 roku w Gdańsku. Głównym organizatorem Polskiej Platformy Tańca jest Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie, zaś współorganizatorem w 2019 roku jest Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw.

Do udziału w Polskiej Platformie Tańca 2019 Organizatorzy zapraszają polskie zawodowe zespoły tańca współczesnego, dawnego, teatry tańca, zespoły baletowe i folklorystyczne oraz zawodowych artystów sztuki tańca działających i na stałe rezydujących w Polsce, a także artystów posiadających polskie obywatelstwo przebywających czasowo za granicą.

Podczas Polskiej Platformy Tańca 2019 zostaną zaprezentowane wybrane w trybie konkursowym spektakle powstałe pomiędzy 16 grudnia 2016 roku (po zakończeniu naboru do Polskiej Platformy Tańca 2017) a 30 listopada 2018 roku.


B. Regulamin konkursu na prezentację spektaklu tańca
podczas Polskiej Platformy Tańca 2019
(zwany dalej REGULAMINEM KONKURSU)
I. Podstawowe pojęcia

1. Otwarty konkurs (zwany dalej KONKURSEM) ogłoszony 21 sierpnia 2018 roku na prezentację spektaklu tańca podczas POLSKIEJ PLATFORMY TAŃCA 2019 (zwanej dalej PLATFORMĄ). KONKURS jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. PLATFORMA odbędzie się w dniach 5-8 września 2019 roku w Gdańsku.

3. Spektakl, o którym mowa w pkt. I ust. 1 REGULAMINU KONKURSU, zwany jest dalej SPEKTAKLEM. Zgłoszone do PLATFORMY spektakle łącznie zwane są dalej SPEKTAKLAMI.

4. Organizatorem KONKURSU i PLATFORMY jest Instytut Muzyki i Tańca, z siedzibą w Warszawie (00-097) przy ul. Aleksandra Fredry 8, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr. 83/2010, NIP 525-249-03-48, (zwany dalej ORGANIZATOREM), zaś współorganizatorem PLATFORMY w 2019 roku jest Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw, z siedzibą w Gdańsku (80-834), przy ul. św. Ducha 26/30/13, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000315448, NIP 5833046170, REGON 220696020 (zwane dalej WSPÓŁORGANIZATOREM). ORGANIZATOR wraz ze WSPÓŁORGANIZATOREM zwani są dalej ORGANIZATORAMI.

5. Wnioskodawcą zgłaszającym SPEKTAKL w ramach KONKURSU (zwanym dalej WNIOSKODAWCĄ) może być twórca SPEKTAKLU (choreograf), producent SPEKTAKLU lub dyrektor zespołu. WNIOSKODAWCA występuje jako strona wobec ORGANIZATORÓW i jest odpowiedzialny za prezentację SPEKTAKLU w ramach PLATFORMY.

6. Podstawą zgłoszenia SPEKTAKLU jest wypełniona i podpisana przez WNIOSKODAWCĘ Karta Zgłoszenia SPEKTAKLU (zwana dalej KARTĄ ZGŁOSZENIA) wraz z załącznikami określonymi w pkt. III ust. 3 REGULAMINU KONKURSU.

7. Komisja Artystyczna (zwana dalej KOMISJĄ) została powołana przez ORGANIZATORA 
w celu wyboru SPEKTAKLI, które zostaną zaprezentowane podczas PLATFORMY.

8. KONKURS prowadzony jest na podstawie niniejszego REGULAMINU KONKURSU i przepisów powszechnie obowiązujących.

9. KONKURS prowadzony jest na stronie www.polskaplatformatanca.pl oraz www.imit.org.pl, zwanych dalej STRONAMI KONKURSU.

10. Uczestnictwo w KONKURSIE oznacza zaakceptowanie przez biorącego w nim udział WNIOSKODAWCY wymienionych w REGULAMINIE KONKURSU zasad i warunków, i jest równoznaczne z oświadczeniem WNIOSKODAWCY, że spełnia on wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w KONKURSIE.

11. W KONKURSIE nie mogą brać udziału pracownicy ORGANIZATORÓW oraz osoby współpracujące z nimi w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie KOMISJI oraz osoby spokrewnione lub spowinowacone z ww. osobami.

12. Udział w KONKURSIE jest bezpłatny. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem propozycji SPEKTAKLU w KONKURSIE ponosi WNIOSKODAWCA.

13. Tekst niniejszego REGULAMINU KONKURSU dostępny będzie do wglądu od 21 sierpnia 2018 roku przez cały okres przygotowań organizacyjnych PLATFORMY, czas trwania PLATFORMY oraz sześć miesięcy po jej zakończeniu w siedzibie każdego z ORGANIZATORÓW oraz na STRONACH KONKURSU.

14. ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo do zmiany treści REGULAMINU KONKURSU. 
O zmianie REGULAMINU KONKURSU WNIOSKODAWCY zostaną poinformowani poprzez przesłanie pliku zawierającego ww. zmiany na wskazany przez nich w KARCIE ZGŁOSZENIA adres e-mail. W terminie czternastu dni od daty otrzymania informacji o zmianach w treści REGULAMINU KONKURSU, WNIOSKODAWCA może zrezygnować z ich akceptacji, a tym samym 
z udziału w PLATFORMIE.

15. REGULAMIN KONKURSU wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018 roku.

II. Zasady zgłoszenia SPEKTAKLU

1. Do udziału w PLATFORMIE można zgłosić SPEKTAKL niezgłoszony do udziału w Polskiej Platformie Tańca 2017, z premierą między 16 grudnia 2016 roku a 30 listopada 2018 roku, przy czym możliwe jest zgłoszenie SPEKTAKLU przed premierą pod warunkiem spełnienia powyższych wymogów co do daty premiery.

2. Do udziału w PLATFORMIE można zgłosić SPEKTAKLE zrealizowane przez zawodowych artystów tańca, posiadających obywatelstwo polskie, pracujących w Polsce lub za granicą oraz SPEKTAKLE polskich zawodowych zespołów tańca (działających, w szczególności, w ramach instytucji kultury oraz fundacji i stowarzyszeń), zrealizowane przez choreografów polskich lub zagranicznych 
(z wyłączeniem przedstawień będących przeniesieniem wcześniej zrealizowanej choreografii). Wątpliwości dotyczące zgodności zgłoszenia z niniejszym REGULAMIN KONKURSU będzie każdorazowo rozstrzygać KOMISJA na podstawie portfolio artysty/zespołu, które WNIOSKODAWCA musi dostarczyć ORGANIZATOROM w ciągu 7 dni od daty przesłania mu zapytania KOMISJI. Brak przesłania portfolio artysty/zespołu ORGANIZATOROM we wskazanym wyżej terminie skutkuje wykluczeniem WNIOSKODAWCY z udziału w KONKURSIE. Decyzje KOMISJI są ostateczne.

3. Czas trwania zgłoszonego SPEKTAKLU to minimum 30 minut.

4. Zgłoszenia dokonuje WNIOSKODAWCA, czyli twórca SPEKTAKLU (choreograf) lub producent bądź dyrektor zespołu za zgodą choreografa SPEKTAKLU.

5. Każdy WNIOSKODAWCA (choreograf SPEKTAKLU, producent SPEKTAKLU lub dyrektor zespołu) może zgłosić maksymalnie 2 SPEKTAKLE, przy czym zgłoszenie SPEKTAKLU autorstwa danego choreografa przez dyrektora zespołu lub producenta ogranicza jednocześnie liczbę SPEKTAKLI, które może zgłosić choreograf.

6. ORGANIZATORZY nie pobierają żadnych opłat z tytułu zgłoszenia SPEKTAKLU i udziału artysty/zespołu w PLATFORMIE.

III. Tryb zgłoszenia SPEKTAKLU

1. Podstawą zgłoszenia SPEKTAKLU jest wypełniona, podpisana przez WNIOSKODAWCĘ i wysłana na adres wskazany w pkt. III ust. 5 REGULAMINU KONKURSU KARTA ZGŁOSZENIA, stanowiąca załącznik do niniejszego REGULAMINU KONKURSU.

2. Podpisanie KARTY ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego REGULAMINU KONKURSU.

3. Do KARTY ZGŁOSZENIA należy obowiązkowo dołączyć:

a) pełny rider techniczny SPEKTAKLU;

b) materiały promocyjne SPEKTAKLU (biogram artystyczny artysty/zespołu, recenzje prasowe, minimum 3 zdjęcia z podaniem imienia i nazwiska autora zdjęć), zgodnie 
z wymaganiami (format pliku, rozdzielczość, ilość znaków, itd.) określonymi w KARCIE ZGŁOSZENIA;

c) pełną rejestrację SPEKTAKLU na płycie DVD i link do pełnego nagrania SPEKTAKLU udostępnionego w Internecie. Rejestracja SPEKTAKLU musi być zrealizowana bez montażu zmieniającego obraz przebiegu SPEKTAKLU. Fragmenty przesłanych rejestracji SPEKTAKLI zostaną przez ORGANIZATORÓW wykorzystane do celów promocyjno-informacyjnych PLATFORMY. W przypadku, gdy zgłaszany SPEKTAKL nie miał jeszcze premiery, rider techniczny i pełną rejestrację SPEKTAKLU (nagranie DVD i link do pełnego nagrania udostępnionego w Internecie) oraz materiały promocyjne należy przesłać najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od daty premiery (decyduje data stempla pocztowego oraz data przesłania wymaganych załączników pocztą elektroniczną) i przed 1 stycznia 2019 roku;

d) zgody opiekunów prawnych wszystkich artystów poniżej osiemnastego roku życia obejmujące (I) zgodę na partycypację w KONKURSIE oraz akceptację zasad przeprowadzania KONKURSU opisanych w REGULAMINIE, w tym w szczególności zgodę na wykorzystanie wizerunku artysty w sposób opisany w REGULAMINIE KONKURSU oraz (II) zgodę na udział przez artystę w PLATFORMIE.

4. ORGANIZATORZY nie odsyłają nadesłanych materiałów (w tym płyt DVD z rejestracjami SPEKTAKLI), pozostają one w archiwum KONKURSU.

5. KARTĘ ZGŁOSZENIA podpisaną przez WNIOSKODAWCĘ wraz z obowiązkowymi załącznikami, 
o których mowa w pkt. III ust. 3, należy przesyłać (łącznie) (a) pocztą na adres: Instytut Muzyki 
i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem POLSKA PLATFORMA TAŃCA oraz (b) pocztą elektroniczną na adres info@polskaplatformatanca.pl (w tytule wiadomości: ZGŁOSZENIE POLSKA PLATFORMA TAŃCA).

6. Z chwilą odebrania KARTY ZGŁOSZENIA przez ORGANIZATORÓW, WNIOSKODAWCA udziela ORGANIZATOROM nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz niewyłącznej licencji do korzystania ze SPEKTAKLU, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) publiczne wykonanie SPEKTAKLU podczas PLATFORMY;

b) utrwalenie publicznego wykonania SPEKTAKLU podczas PLATFORMY w dowolny sposób 
i wprowadzanie go do pamięci komputera;

c) publiczne wystawienia utrwalenia SPEKTAKLU w Bibliotece Instytutu Muzyki i Tańca, prowadzonej przez ORGANIZATORA;

wraz z prawem do rozpowszechniania utworów zależnych powstałych na podstawie SPEKTAKLU.

7. Z chwilą odebrania KARTY ZGŁOSZENIA przez ORGANIZATORÓW, WNIOSKODAWCA udziela ORGANIZATOROM nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz niewyłącznej licencji do korzystania z rejestracji SPEKTAKLU, o której mowa w punkcie III ust. 3, lit. c, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotnienia rejestracji SPEKTAKLU, w tym techniką cyfrową (digitalizacja);

b) wprowadzania rejestracji SPEKTAKLU, jak i jej części, do pamięci komputera;

c) publicznego wystawienia rejestracji SPEKTAKLU w Bibliotece Instytutu Muzyki i Tańca, prowadzonej przez ORGANIZATORA;

z prawem do dokonywania niezbędnej redakcji i skrótów w wymiarze nienaruszającym indywidualnego charakteru rejestracji SPEKTAKLU.

8. Z chwilą odebrania KARTY ZGŁOSZENIA przez ORGANIZATORÓW, WNIOSKODAWCA udziela ORGANIZATOROM nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz niewyłącznej licencji do korzystania z materiałów promocyjnych SPEKTAKLU, o której mowa w punkcie III ust. 3, lit. b, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotnienia materiałów promocyjnych SPEKTAKLU, w tym techniką cyfrową (digitalizacja);

b) wprowadzania materiałów promocyjnych SPEKTAKLU, jak i ich części, do pamięci komputera;

c) publicznego udostępniania materiałów promocyjnych SPEKTAKLU w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów promocyjnych SPEKTAKLU w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie ich w sieci Internet.

d) publikacji w ulotkach i broszurach;

z prawem do dokonywania niezbędnej redakcji i skrótów w wymiarze nienaruszającym indywidualnego charakteru materiałów promocyjnych SPEKTAKLU.

9. Z chwilą odebrania KARTY ZGŁOSZENIA przez ORGANIZATORÓW, WNIOSKODAWCA udziela ORGANIZATOROM nieodpłatnie zezwolenia na utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku wszystkich osób biorących udział w SPEKTAKLU, oraz tych osób, których wizerunki znajdują się 
w materiałach promocyjnych SPEKTAKLU dla potrzeb KONKURSU, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotnienia, w tym techniką cyfrową (digitalizacja);

b) wprowadzania do pamięci komputera;

c) publikacji w ulotkach i broszurach;

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie ich w sieci Internet.

10. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 listopada 2018 roku. o godz. 23.59, przy czym 
o terminie nadesłania decyduje data stempla pocztowego oraz data przesłania wymaganych dokumentów pocztą elektroniczną.

11. Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia SPEKTAKLU do oceny przez KOMISJĘ i wykluczenia z KONKURSU.

IV. Zasady wyboru SPEKTAKLI

1. Wyboru SPEKTAKLI prezentowanych podczas PLATFORMY dokonuje dziesięcioosobowa KOMISJA w składzie:

1) prof. dr hab. Ewa Wycichowska – ekspertka z ramienia Instytut Muzyki i Tańca

2) dr hab. Wojciech Klimczyk – ekspert z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca

3) dr hab. Tomasz Nowak – ekspert z ramienia Polskiego Forum Choreologicznego

4) dr Jacek Łumiński – ekspert z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca

5) Jan Łosakiewicz – ekspert z ramienia l Polskiej Sekcji CIOFF ®

6) Jacek Przybyłowicz – ekspert z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca

7) Hanna Raszewska-Kursa – ekspertka z ramienia Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca

8) Sonia Nieśpiałowska-Owczarek – ekspertka z ramienia współorganizatora PPT Stowarzyszenia Teatr Dada von Bzdülöw

9) Hanna Strzemiecka – ekspertka z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca

10) Krzysztof Szymański – ekspert z ramienia Sekcji Tańca i Baletu ZASP

2. Proces wyboru SPEKTAKLI do udziału w PLATFORMIE jest podzielony na II etapy:

a) Etap I KONKURSU (zwany dalej PRESELEKCJĄ) (1 grudnia 2018 roku-18 stycznia 2019 roku) – wybór trzydziestu SPEKTAKLI spośród wszystkich SPEKTAKLI zgłoszonych do udziału 
w PLATFORMIE, dokonany przez KOMISJĘ na podstawie zgłoszeń oraz rejestracji SPEKTAKLI udostępnionych członkom KOMISJI przez ORGANIZATORÓW w formie linku do nagrania, otrzymanego od WNIOSKODAWCY.

b) Etap II KONKURSU (zwany dalej SELEKCJĄ FINALNĄ) – (19 stycznia-8 maja 2019 roku) – wybór od dziesięciu do piętnastu SPEKTAKLI zakwalifikowanych do udziału w PLATFORMIE spośród SPEKTAKLI wybranych w ramach PRESELEKCJI.

3. Prace KOMISJI przebiegać będą według zasad określonych w Regulaminie Prac Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca 2019, będącym integralną częścią Ogłoszenia dotyczącego KONKURSU.

4. Członkowie KOMISJI podejmują decyzję w sprawie wyboru SPEKTAKLI na zasadzie konsensusu, 
a w jego braku w oparciu o głosowanie tajne.

5. KOMISJA zbiera się w pełnym składzie najpóźniej do 18 stycznia 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca, w celu PRESELEKCJI SPEKTAKLI.

6. KOMISJA zbiera się w pełnym składzie najpóźniej do 8 maja 2019 roku w celu SELEKCJI FINALNEJ SPEKTAKLI.

7. Protokoły obrad KOMISJI z dwóch posiedzeń zawierać będą uzasadnienie wyboru SPEKTAKLI na etapie PRESELEKCJI oraz SELEKCJI FINALNEJ.

8. Decyzje KOMISJI są nieodwołalne.

9. Decyzja KOMISJI w sprawie PRESELEKCJI zostanie ogłoszona do 19 stycznia 2019 roku na STRONACH KONKURSU.

10. Decyzja KOMISJI w sprawie SELEKCJI FINALNEJ zostanie ogłoszona do 10 maja 2019 roku na STRONACH KONKURSU.

11. W niniejszym postępowaniu zawiadomienia i inne dokumenty winny być przesyłane przez ORGANIZATORÓW i WNIOSKODAWCÓW drogą elektroniczną, chyba, że w REGULAMINIE KONKURSU ORGANIZATORZY wyraźnie określili inną formę składania dokumentów.

12. Osobą uprawioną do porozumiewania się z WNIOSKODAWCAMI jest Pani Karolina Wycisk, 
e-mail: info@polskaplatformatanca.pl.

13. Na STRONACH KONKURSU ORGANIZATORZY będą publikować:

a) niniejszy REGULAMIN KONKURSU wraz z Załącznikami,

b) zawiadomienia o zmianie treści REGULAMINU KONKURSU,

c) zawiadomienie o wynikach PRESELEKCJI oraz SELEKCJI FINALNEJ.

14. WNIOSKODAWCA:

a) zobowiązuje się uzyskać zgodę producenta (lub innego podmiotu dysponującego prawami do SPEKTAKLU) na prezentację SPEKTAKLU w ramach PLATFORMY; WNIOSKODAWCA składając na KARCIE ZGŁOSZENIA swój podpis jednocześnie oświadcza, że uzyskał zgodę, o której mowa powyżej;

b) zobowiązuje się do uzyskania od podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich i pokrewnych zezwoleń na prezentację SPEKTAKLU i wykorzystanie przez ORGANIZATORÓW lub upoważnione osoby trzecie fragmentów rejestracji SPEKTAKLU lub materiałów promocyjnych na zasadach określonych w niniejszym REGULAMINIE KONKURSU;

c) w razie wystąpienia przeciwko ORGANIZATOROM osoby trzeciej z roszczeniami pozostającymi w związku z pokazem SPEKTAKLU lub wykorzystaniem fragmentów rejestracji SPEKTAKLU, materiałów promocyjnych lub wykorzystaniem wizerunku, WNIOSKODAWCA ponosi odpowiedzialność prawną i majątkową z tego tytułu;

d) zobowiązuje się do podania ORGANIZATOROM imion i nazwisk osób lub nazw wszystkich podmiotów, które wniosły wkład twórczy w powstanie SPEKTAKLU (w szczególności: choreograf, reżyser, scenograf, kostiumograf, kompozytor, twórcy utworów muzycznych 
i tekstowych włączonych do SPEKTAKLU, reżyser światła, reżyser dźwięku, artyści wykonawcy), podanych również w KARCIE ZGŁOSZENIA SPEKTAKLU;

e) odpowiada za prawidłowość podanych danych, o których mowa w pkt. d powyżej;

f) oświadcza, że SPEKTAKL ani materiały promocyjne nie naruszają niczyich praw autorskich lub pokrewnych, ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za prawdziwość niniejszego oświadczenia;

g) zobowiązuje się do przesłania ORGANIZATOROM wszelkich innych istotnych informacji o SPEKTAKLU, które powinny zostać udostępnione w programie PLATFORMY, takich jak: użycie świateł stroboskopowych, głośnej muzyki, elementy nagości.

15. W razie wystąpienia osoby trzeciej przeciwko ORGANIZATOROM z roszczeniami pozostającymi w związku z korzystaniem ze SPEKTAKLU, rejestracji SPEKTAKLU lub materiałów promocyjnych SPEKTAKLU, wizerunków lub z rozporządzaniem prawami do nich, WNIOSKODAWCA zobowiązuje się do wstąpienia do toczącego się postępowania niezwłocznie po zawiadomieniu go o tym fakcie przez ORGANIZATORÓW, a także do pokrycia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania od ORGANIZATORÓW, wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez ORGANIZATORÓW, a w szczególności kwot odszkodowań, zadośćuczynień, kosztów sądowych, kosztów pomocy prawnej. Powyższe zobowiązanie obejmuje obowiązek pokrycia przez WNIOSKODAWCĘ wszelkich udokumentowanych szkód, w tym wynikających z ugody sądowej lub pozasądowej lub orzeczenia sądu.

16. Zgłoszony SPEKTAKL musi mieć co najmniej jedną publiczną prezentację w Polsce pomiędzy 
19 stycznia 2019 roku a 30 kwietnia 2019 roku.

17. WNIOSKODAWCA zobowiązany jest do prezentacji SPEKTAKLU w Polsce w terminie pomiędzy 
19 stycznia 2019 roku a 30 kwietnia 2019 roku oraz do informowania ORGANIZATORÓW 
z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem o terminach planowanych prezentacji zgłoszonego SPEKTAKLU, aby umożliwić KOMISJI obejrzenie SPEKTAKLU. Ponadto WNIOSKODAWCA jest zobowiązany do bezpłatnego zapewnienia członkom KOMISJI co najmniej 3 miejsc siedzących podczas publicznej prezentacji SPEKTAKLU.

18. W przypadku trudności z organizacją prezentacji SPEKTAKLU w w/w. terminie ze względów niezależnych od WNIOSKODAWCY (brak własnej siedziby, warunków technicznych etc.), WNIOSKODAWCA powinien poinformować o tym fakcie ORGANIZATORÓW. Wówczas ORGANIZATOR zobowiązuje się do wsparcia organizacyjnego prezentacji SPEKTAKLU w celu umożliwienia obejrzenia SPEKTAKLU przez członków KOMISJI. Wszelkie szczegóły organizacyjne zostaną ustalone bezpośrednio z WNIOSKODAWCĄ.

19. Informacje o planowanych terminach pokazów SPEKTAKLI lub trudnościach z nimi związanych opisanych w pkt. IV. ust. 16 i 17 REGULAMINU KONKURSU, należy przesyłać drogą mailową na adres: info@polskaplatformatanca.pl.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od WNIOSKODAWCY, a także wszystkich osób zgłoszonych w KARCIE ZGŁOSZENIA, jest Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie (00-097), przy ulicy Aleksandra Fredry 8, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr. 83/2010. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, w celu organizacji i przeprowadzenia KONKURSU. Zgodę można odwołać w każdym czasie, jednak uniemożliwi to udział w KONKURSIE. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też poddawane profilowaniu oraz nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia KONKURSU oraz przeprowadzenia i rozliczenia PLATFORMY.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@imit.org.pl.

3. Osobom, które podały swoje dane osobowe w ramach KONKURSU przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także do prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Warunki prezentacji SPEKTAKLU

1. ORGANIZATORZY pokrywają następujące koszty prezentacji SPEKTAKLU podczas PLATFORMY:

a) ryczałtowe wynagrodzenie dla każdego artysty wykonawcy SPEKTAKLU (tancerz, muzyk lub inne osoby występujące w SPEKTAKLU) w wysokości 500,00 zł (pięćset zł) brutto za każdy SPEKTAKL;

b) ryczałtowe wynagrodzenie dla choreografa SPEKTAKLU w wysokości 500,00 zł (pięćset zł) brutto za każdy SPEKTAKL;

c) ryczałtowe wynagrodzenie dla pracownika technicznego (reżyser światła, reżyser dźwięku, realizator projekcji wideo) prowadzącego SPEKTAKL w wysokości 500,00 zł (pięćset zł) brutto za każdy SPEKTAKL;

d) ryczałtowe wynagrodzenie dla menadżera zespołu (pod warunkiem, że nie jest zatrudniony w zespole na podstawie stosunku pracy) w wysokości 500,00 zł (pięćset zł) brutto za każdy SPEKTAKL;

e) koszt przejazdu artystów i innych osób zaangażowanych w realizację SPEKTAKLU 
do/z Gdańska (koszt przejazdu na trasie krajowej maksymalnie do wysokości równowartości kosztu biletu PKP 2 klasy);

f) koszt noclegu (ze śniadaniem) artystów i innych osób zaangażowanych w realizację SPEKTAKLU w Gdańsku w hotelu wybranym przez ORGANIZATORÓW;

g) koszty techniczne związane z pokazem SPEKTAKLU w Gdańsku (sala, sprzęt techniczny, koszt transportu scenografii i niezbędnego sprzętu należącego do WNIOSKODAWCY).

2. WNIOSKODAWCA jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu praw autorskich 
i pokrewnych w zakresie niezbędnym do wykorzystania SPEKTAKLU, rejestracji SPEKTAKLU, materiałów promocyjnych SPEKTAKLU oraz praw do wizerunku, przez ORGANIZATORÓW lub upoważnione osoby trzecie zgodnie z postanowieniami REGULAMIN KONKURSU oraz w zakresie niezbędnym do prezentacji SPEKTAKLU, z wyjątkiem opłat do ZAiKS z tytułu wykorzystania 
w SPEKTAKLU utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz praw autorskich do utworu choreograficznego lub muzyczno-choreograficznego w związku z prezentacją SPEKTAKLU podczas PLATFORMY.

3. WNIOSKODAWCA zobowiązany jest również do pokrycia kosztów ubezpieczenia artystów oraz innych osób zaangażowanych w prezentację SPEKTAKLU podczas PLATFORMY oraz wszystkich urządzeń oraz materiałów niezbędnych do realizacji SPEKTAKLU (kostiumy, scenografia, sprzęt elektroniczny itp.), będących własnością producenta SPEKTAKLU lub twórcy SPEKTAKLU.

VII. Postanowienia końcowe

1. ORGANIZATORZY nie odpowiadają za:

a) szkody poniesione przez WNIOSKODAWCÓW w wyniku ich udziału w KONKURSIE, co obejmuje także wystąpienie jakichkolwiek szkód podczas prezentacji SPEKTAKLU podczas PLATFORMY;

b) zagubione, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia udziału w KONKURSIE;

c) problemy w dostarczeniu zgłoszenia udziału w KONKURSIE z przyczyn od nich niezależnych.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w KONKURSIE zobowiązuje WNIOSKODAWCÓW do podporządkowania się postanowieniom niniejszego REGULAMIN KONKURSU.

3. Wszelkie spory dotyczące KONKURSU będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ORGANIZATORA.

4. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych REGULAMINEM KONKURSU decydują ORGANIZATORZY.

5. ORGANIZATORZY nie przewidują procedury reklamacyjnej.

6. WNIOSKODAWCY, którzy dopuszczą się naruszenia REGULAMINU KONKURSU mogą zostać wykluczeni z udziału w KONKURSIE przez ORGANIZATORÓW.

VIII. Wykaz załączników do REGULAMINU KONKURSU

1. Załącznik nr 1 REGULAMINU KONKURSU – KARTA ZGŁOSZENIOWA.


C. Regulamin prac Komisji Artystycznej
Polskiej Platformy Tańca 2019
(zwany dalej REGULAMINEM KOMISJI)I. Informacje podstawowe

1. REGULAMIN KOMISJI jest integralną częścią ogłoszenia dotyczącego Otwartego konkursu na prezentację spektaklu tańca w ramach programu POLSKA PLATFORMA TAŃCA 2019 i jego REGULAMINU. Wszystkie podstawowe pojęcia ujęte w części B pkt. I niniejszego Ogłoszenia obowiązują również w REGULAMINIE KOMISJI.

II. Komisja Artystyczna

1. KOMISJA została powołana przez ORGANIZATORA w celu wyboru SPEKTAKLI, które zostaną zaprezentowane podczas PLATFORMY w Gdańsku w dniach 5-8 września 2019 roku.

2. Członkowie KOMISJI nie mogą pozostawać w konflikcie interesów podczas wyboru SPEKTAKLI do udziału w PLATFORMIE, co oznacza w szczególności, że ani członek KOMISJI ani osoby z nim spokrewnione lub spowinowacone nie jest twórcą, wykonawcą ani producentem lub osobą reprezentującą organizację będącą producentem, żadnego ze SPEKTAKLI zgłoszonych do udziału w PLATFORMIE.

3. Wszyscy członkowie KOMISJI zobowiązują się do osobistego udziału w PLATFORMIE w Gdańsku 
w dniach 5-8 września 2019 roku.

III. Przewodniczący Komisji

1. Podczas pierwszego spotkania KOMISJI członkowie KOMISJI wybierają jednogłośnie Przewodniczącego KOMISJI.

2. Przewodniczący KOMISJI jest odpowiedzialny za przebieg prac KOMISJI, to jest przebieg dyskusji oraz, o ile dotyczy, głosowania tajnego (w tym ustalenie trybu głosowania) nad wyborem SPEKTAKLI zgłoszonych do udziału w PLATFORMIE oraz za opracowanie protokołu obrad KOMISJI, zarówno na etapie PRESELEKCJI, jak i na etapie SELEKCJI FINALNEJ SPEKTAKLI zakwalifikowanych do udziału w PLATFORMIE. W przypadku równości głosów w głosowaniu tajnym Przewodniczący ponawia głosowanie prowadząc je w trybie jawnym. W przypadku kolejnej równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.

IV. Proces wyboru SPEKTAKLI do udziału w PLATFORMIE

1. Proces wyboru SPEKTAKLI do udziału w PLATFORMIE jest podzielony na 2 etapy:

a) Etap PRESELEKCJI (1 grudnia 2018 roku-18 stycznia 2019 roku) – wybór trzydziestu SPEKTAKLI spośród wszystkich SPEKTAKLI zgłoszonych do udziału w PLATFORMIE, dokonany przez KOMISJĘ na podstawie zgłoszeń oraz rejestracji SPEKTAKLI udostępnionych członkom KOMISJI przez ORGANIZATORA w formie linku do nagrania, otrzymanego od WNIOSKODAWCY.

b) Etap SELEKCJI FINALNEJ (19 stycznia-8 maja 2019 roku) – wybór od dziesięciu do piętnastu SPEKTAKLI zakwalifikowanych do udziału w PLATFORMIE spośród SPEKTAKLI wybranych 
w ramach PRESELEKCJI.

3. W etapie PRESELEKCJI i SELEKCJI FINALNEJ SPEKTAKLI KOMISJA będzie kierowała się kryterium oryginalności koncepcji artystycznej SPEKTAKLI, wartości artystycznej SPEKTAKLI, profesjonalizmu wykonawczego i realizacyjnego.

V. PRESELEKCJA

1. Zgłoszenia SPEKTAKLI do udziału w PLATFORMIE są przesyłane do siedziby ORGANIZATORA 
w terminie od 21 sierpnia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku.

2. ORGANIZATOR będzie na bieżąco informować członków KOMISJI za pośrednictwem poczty e-mail o zgłoszeniach SPEKTAKLI do udziału w PLATFORMIE. Członkowie KOMISJI otrzymają od ORGANIZATORA link, pod którym w Internecie została udostępniona rejestracja wideo każdego zgłoszonego SPEKTAKLU.

3. Każdy z członków KOMISJI jest zobowiązany w ramach PRESELEKCJI do obejrzenia wszystkich nadesłanych SPEKTAKLI zgłoszonych do udziału w PLATFORMIE.

4. Każdy z członków KOMISJI po obejrzeniu SPEKTAKLU w ramach PRESELEKCJI jest zobowiązany do wypełnienia Karty Oceny SPEKTAKLU, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego REGULAMINU KOMISJI i przesłania jej na adres poczty e-mail ORGANIZATORA w terminie do 14 stycznia 2019 roku.

5. Pisemne opinie członków KOMISJI o spektaklach są poufne i zostaną przesłane wyłącznie do wiadomości pozostałych członków KOMISJI oraz ORGANIZATORA, pozostaną też jako poufne 
w archiwum PLATFORMY.

6. KOMISJA zbiera się w pełnym składzie najpóźniej do 18 stycznia 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca, w celu PRESELEKCJI SPEKTAKLI – wyboru trzydziestu spektakli spośród wszystkich spektakli zgłoszonych do udziału w PLATFORMIE. Zebrania KOMISJI zwołuje jej Przewodniczący, informując jej członków o terminie za pośrednictwem poczty e-mail. Wybór zostaje poświadczony protokołem obrad KOMISJI.

VI. SELEKCJA FINALNA

1. SELEKCJA FINALNA odbywa się na podstawie obejrzanych przez KOMISJĘ SPEKTAKLI „na żywo”.

2. Dziesięciu członków KOMISJI oceniających trzydzieści SPEKTAKLI w ramach SELEKCJI FINALNEJ zostanie dobranych do poszczególnych SPEKTAKLI w taki sposób, aby każdy z prezentowanych 
SPEKTAKLI w etapie SELEKCJI FINALNEJ został obejrzany przez minimum trzech członków KOMISJI.

3. Każdy z członków KOMISJI zobowiązany jest do obejrzenia minimum dziewięciu z trzydziestu SPEKTAKLI wybranych w procesie PRESELEKCJI i prezentowanych „na żywo” w etapie SELEKCJI FINALNEJ. Jednocześnie każdy z prezentowanych w etapie SELEKCJI FINALNEJ SPEKTAKLI zostanie obejrzany przez minimum trzech członków KOMISJI.

4. W wypadku, gdy jeden z członków KOMISJI przejściowo nie będzie w stanie pełnić swoich obowiązków z przyczyn losowych, w tym w szczególności z powodów zdrowotnych, ORGANIZATOR może wyznaczyć nowego członka KOMISJI, na czas jego nieobecności. Tymczasowy członek KOMISJI zda sprawozdanie zastępowanemu członkowi z podjętych czynności.

5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków KOMISJI, ORGANIZATOR może uzupełnić skład 
o nowych członków, jednakże liczba nowych członków nie może przekroczyć 50 % ogólnej liczby składu KOMISJI. W przypadku, gdy nowi członkowie nie będą mogli obejrzeć dziewięciu 
z trzydziestu SPEKTAKLI Przewodniczący KOMISJI ustali liczbę spektakli, które członkowie KOMISJI zobowiązani będą obejrzeć. Zastępowani członkowie KOMISJII, o ile to możliwe, zdadzą sprawozdanie nowemu członkowi z podjętych czynności.

6. ORGANIZATORZY będą na bieżąco informować członków KOMISJI, za pośrednictwem poczty 
e-mail o planowanych pokazach SPEKTAKLI wybranych w procesie PRESELEKCJI, odbywających się 
w etapie SELEKCJI FINALNEJ SPEKTAKLI.

7. W trakcie trwania prac KOMISJI członkowie KOMISJI będą na bieżąco ustalać w porozumieniu 
z Przewodniczącym KOMISJI oraz z ORGANIZATOREM kalendarz wizyt na pokazach SPEKTAKLI wybranych w procesie PRESELEKCJI.

8. Każdy z członków KOMISJI będzie informować Przewodniczącego KOMISJI oraz ORGANIZATORA za pośrednictwem poczty e-mail o możliwości obejrzenia SPEKTAKLU.

9. Za organizację delegacji członka KOMISJI (zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie, zaproszenie na spektakl) odpowiedzialny jest ORGANIZATOR.

10. Każdy z członków KOMISJI po obejrzeniu SPEKTAKLU „na żywo” zobowiązany jest do napisania opinii (maks. 1000 znaków) o SPEKTAKLU wraz z rekomendacją (pozytywną lub negatywną) dotyczącą zakwalifikowania SPEKTAKLU do udziału w PLATFORMIE i przesłania opinii w terminie do 30 kwietnia 2019 roku za pośrednictwem poczty e-mail do Przewodniczącego KOMISJI 
i ORGANIZATORA.

11. Pisemne opinie członków KOMISJI o SPEKTAKLACH będą poufne i zostaną przesłane wyłącznie do wiadomości pozostałych członków KOMISJI; pozostaną też jako poufne w archiwum PLATFORMY.

12. KOMISJA zbiera się w pełnym składzie najpóźniej do 8 maja 2019 roku w celu SELEKCJI FINALNEJ SPEKTAKLI – wyboru od dziesięciu do piętnastu SPEKTAKLI zakwalifikowanych do udziału 
w PLATFORMIE spośród SPEKTAKLI wybranych w ramach PRESELEKCJI. Wybór zostaje poświadczony protokołem obrad KOMISJI.

VII. Protokół obrad KOMISJI

1. Za opracowanie i przekazanie ORGANIZATOROWI PLATFORMY dwóch protokołów obrad KOMISJI (w etapie PRESELEKCJI oraz SELEKCJI FINALNEJ) odpowiedzialny jest Przewodniczący KOMISJI.

2. Każdy protokół obrad KOMISJI zawierać musi:

a) przyjęte przez KOMISJĘ kryteria wyboru SPEKTAKLI;

b) dla protokołu etapu PRESELEKCJI: listę SPEKTAKLI zakwalifikowanych do udziału w etapie SELEKCJI FINALNEJ,

c) dla protokołu etapu SELEKCJI FINALNEJ: listę SPEKTAKLI zakwalifikowanych do udziału 
w PLATFORMIE;

d) uzasadnienie wyboru wyżej wymienionych SPEKTAKLI.

3. Każdy protokół musi zostać opracowany w ostatecznej wersji oraz podpisany przez członków KOMISJI podczas spotkania KOMISJI.

4. Przewodniczący KOMISJI przekazuje każdorazowo ORGANIZATOROWI podpisany przez członków KOMISJI protokół obrad KOMISJI.

5. Treść każdego protokołu zostanie przez ORGANIZATORA podana do wiadomości publicznej.

VIII. Spotkania KOMISJI

1. KOMISJA spotyka się w pełnym składzie w siedzibie ORGANIZATORA lub w innym miejscu ustalonym przez członków KOMISJI w porozumieniu z ORGANIZATOREM, w terminach ustalonych z ORGANIZATOREM, co najmniej trzykrotnie w trakcie trwania procesu wyboru SPEKTAKLI zgłoszonych do udziału w PLATFORMIE.

a) Pierwsze spotkanie KOMISJI: najpóźniej do 1 października 2018 roku, w celu wyboru przewodniczącego KOMISJI i zatwierdzenia Karty Oceny SPEKTAKLU.

b) Drugie spotkanie KOMISJI: najpóźniej do 18 stycznia 2019 roku, ale nie wcześniej niż 
15 stycznia 2019 roku, w celu wyboru trzydziestu SPEKTAKLI w drodze PRESELEKCJI.

c) Trzecie spotkanie KOMISJI: najpóźniej do 8 maja 2019 roku, ale nie wcześniej niż 
31 kwietnia 2019 roku w celu wyboru od dziesięciu do piętnastu spektakli zakwalifikowanych do udziału w PLATFORMIE.

2. Możliwe jest też ustalenie przez członków KOMISJI innych spotkań KOMISJI w trakcie trwania procesu wyboru SPEKTAKLI zgłoszonych do udziału w PLATFORMIE w porozumieniu 
z ORGANIZATOREM.

IX. Koszty podróży i zakwaterowania KOMISJI

1. ORGANIZATOR zobowiązany jest do pokrycia kosztów podróży członków KOMISJI na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do i z Warszawy (lub innych ustalonych miejsc) na spotkania KOMISJI oraz organizacji i pokrycia kosztów zakwaterowania członków KOMISJI podczas spotkań KOMISJI.

2. ORGANIZATOR zobowiązany jest do organizacji i pokrycia kosztów delegacji członków KOMISJI 
w celu obejrzenia „na żywo” SPEKTAKLI wybranych w procesie PRESELEKCJI pokazywanych na etapie SELEKCJI FINALNEJ (pokrycie kosztów podróży członków KOMISJI na terenie Polski, do 
i z miejsc prezentacji SPEKTAKLI oraz organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania członków KOMISJI).

3. ORGANIZATOR zobowiązany jest do pokrycia kosztów podróży członków KOMISJI na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do i z Gdańska na PLATFORMĘ oraz organizację i pokrycia kosztów zakwaterowania członków KOMISJI w Gdańsku podczas PLATFORMY w dniach 5-8 września 2019 roku.

X. Tryb komunikacji pomiędzy członkami KOMISJI a ORGANIZATORAMI

1. Wszelkie informacje merytoryczne i organizacyjne dotyczące prac KOMISJI będą przesyłane członkom KOMISJI przez ORGANIZATORA za pośrednictwem poczty e-mail na adresy mailowe wskazane przez członków KOMISJI.

2. Członkowie KOMISJI są zobowiązani niezwłocznie powiadomić ORGANIZATORA o zmianie adresu poczty e-mail do korespondencji.

3. Adres poczty e-mail ORGANIZATORA do korespondencji to: info@polskaplatformatanca.pl.

XI. Wykaz załączników do REGULAMINU KOMISJI

1. Załącznik nr 1 REGULAMINU KOMISJI – KARTA OCENY SPEKTAKLU.


Dokumenty do pobrania:


REGULAMIN KONKURSU I KOMISJI - PPT 2019

KARTA ZGŁOSZENIA - PPT 2019

KARTA OCENY SPEKTAKLU - PPT 2019

drukuj