Karolina Wycisk

Instytut Muzyki i Tańca
koordynatorka PPT 2019

tel. 664 350 798
info@polskaplatformatanca.pl


Urszula Zerek

Fundacja Polka dot
koordynatorka Małej Platformy

tel. 500 893 649
mala@polskaplatformatanca.pl

drukuj