Mała Platforma - regulamin - miniatura

Mała Platforma - regulamin

Instytut Muzyki i Tańca, Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw w porozumieniu z Fundacją Polka dot oraz Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku ogłaszają:

Otwarty konkurs na prezentację spektakli tańca dla dzieci w wieku
do 10. roku życia podczas programu Małej Platformy, która
odbędzie się w ramach Polskiej Platformy Tańca 2019 w Gdańsku.

Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa 19 maja 2019 o godz. 23.59.Mała Platforma w ramach Polskiej Platformy Tańca 2019


Mała Platforma odbędzie się w terminie 30–31 sierpnia 2019 roku w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku. Będzie to pierwsza edycja przeglądu spektakli i form tanecznych skierowanych do młodej publiczności w ramach Polskiej Platformy Tańca.

W drodze otwartego konkursu Komisja składająca się z ekspertów z ramienia: Instytutu Muzyki i Tańca, Stowarzyszenia Teatru Dada von Bzdülöw w porozumieniu z Fundacją Polka dot, Miejskiego Teatru Miniatura, wybierze maksymalnie 6 spektakli przeznaczonych dla dzieci do 10. roku życia.

Poza prezentacjami spektakli, w programie Małej Platformy znajdzie się także blok panelowy poświęcony tematom związanym z tańcem dla dzieci oraz wydarzenia towarzyszące skierowane do całych rodzin.

Partnerami Małej Platformy są Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku oraz Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Pytania dotyczące programu Małej Platformy można kierować na adres: mala@polskaplatformatanca.pl.

Kartę zgłoszenia podpisaną przez Wnioskodawcę wraz z podpisanymi obowiązkowymi załącznikami, należy przesyłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: mala@polskaplatformatanca.pl (w tytule wiadomości: ZGŁOSZENIE POLSKA PLATFORMA TAŃCA 2019 – MAŁA PLATFORMA).REGULAMIN PROGRAMU POLSKA PLATFORMA TAŃCA 2019 – MAŁA PLATFORMAInstytut Muzyki i Tańca ogłasza otwarty konkurs na prezentację spektakli tańca dla dzieci w wieku do 10. roku życia podczas programu MAŁEJ PLATFORMY, która odbędzie się w ramach POLSKIEJ PLATFORMY TAŃCA w 2019 roku w Gdańsku.

Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa 19 maja 2019 roku o godz. 23.59.

KARTĘ ZGŁOSZENIA podpisaną przez WNIOSKODAWCĘ wraz z podpisanymi obowiązkowymi załącznikami, o których mowa w pkt. III ust. 3 REGULAMINU KONKURSU należy przesyłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: mala@polskaplatformatanca.pl (w tytule wiadomości: ZGŁOSZENIE POLSKA PLATFORMA TAŃCA 2019 – MAŁA PLATFORMA).
W przypadku kwalifikacji do programu, WNIOSKODAWCA zobowiązuje się przesłać oryginały ww. dokumentów w terminie do dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników, drogą pocztową na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem POLSKA PLATFORMA TAŃCA 2019 – MAŁA PLATFORMA.
Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia SPEKTAKLU do oceny przez KOMISJĘ.

Termin rozstrzygnięcia KONKURSU upływa 30 maja 2019 roku. Lista spektakli zatwierdzonych przez Komisję do prezentacji podczas programu MAŁEJ PLATFORMY w ramach POLSKIEJ PLATFORMY TAŃCA 2019 zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.imit.org.pl oraz www.polskaplatformatanca.pl do 31 maja 2019 roku.

Wzór KARTY ZGŁOSZENIOWEJ dostępny jest na stronach:
www.imit.org.pl oraz www.polskaplatformatanca.pl.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:
Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
Urszula Zerek – przedstawicielka Stowarzyszenia Teatr Dada von Bzdülöw w porozumieniu z Fundacją Polka dot
Karolina Wycisk – koordynatorka Polskiej Platformy Tańca 2019

Adres mailowy organizatora konkursu do korespondencji: mala@polskaplatformatanca.pl.
A. Opis Programu
Mała Platforma jest przeglądem produkcji tanecznych skierowanych do widzów w wieku do 10. roku życia, wybranych w trybie konkursowym i ma na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych spektakli dla dzieci powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów.
Mała Platforma odbędzie się w dniach 30–31 sierpnia 2019 roku w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku i będzie częścią programu Polskiej Platformy Tańca 2019.

Będzie to pierwsza edycja przeglądu spektakli i form tanecznych skierowanych do młodej publiczności w ramach Polskiej Platformy Tańca.
W drodze otwartego konkursu Komisja składająca się z ekspertów z ramienia: Instytutu Muzyki i Tańca, Stowarzyszenia Teatru Dada von Bzdülöw w porozumieniu z Fundacją Polka dot, Miejskiego Teatru Miniatura, wybierze maksymalnie 6 spektakli przeznaczonych dla dzieci do 10. roku życia.
Poza prezentacjami spektakli, w programie Małej Platformy znajdzie się także blok panelowy poświęcony tematom związanym z tańcem dla dzieci oraz wydarzenia towarzyszące skierowane do całych rodzin.

Organizatorami Małej Platformy są Instytut Muzyki i Tańca, Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw i Fundacja Polka dot. Partnerami są Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku oraz Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.

B. Regulamin konkursu na prezentację spektaklu tańca
dla dzieci w ramach programu Małej Platformy
podczas Polskiej Platformy Tańca 2019
(zwany dalej REGULAMINEM KONKURSU)I. Podstawowe pojęcia

1. Otwarty konkurs (zwany dalej KONKURSEM) ogłoszony 18 kwietnia 2019 roku na prezentację spektaklu tańca dla dzieci do lat 10 w ramach programu Małej Platformy podczas POLSKIEJ PLATFORMY TAŃCA 2019 (zwanego dalej MAŁĄ PLATFORMĄ). KONKURS jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. MAŁA PLATFORMA odbędzie się w dniach 30–31 sierpnia 2019 roku w Gdańsku.
3. Spektakl, o którym mowa w pkt. I ust. 1 REGULAMINU KONKURSU, zwany jest dalej SPEKTAKLEM. Zgłoszone do MAŁEJ PLATFORMY spektakle łącznie zwane są dalej SPEKTAKLAMI.
4. Organizatorem KONKURSU i MAŁEJ PLATFORMY jest Instytut Muzyki i Tańca, z siedzibą w Warszawie (00-097) przy ul. Aleksandra Fredry 8, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr. 83/2010, NIP 525-249-03-48, (zwany dalej ORGANIZATOREM), zaś współorganizatorem MAŁEJ PLATFORMY w 2019 roku jest Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw z siedzibą w Gdańsku (80-834) przy ulicy Św. Ducha 26/30/13, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr. KRS 0000315448, NIP 5833046170, REGON 220696020, w porozumieniu z Fundacją Polka dot z siedzibą w Gdańsku (80-251) przy ulicy Stefana Batorego 5/9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr. KRS: 0000719604; REGON: 369540302; NIP: 9571102106 (zwani dalej WSPÓŁORGANIZATOREM). ORGANIZATOR wraz ze WSPÓŁORGANIZATOREM zwani są dalej ORGANIZATORAMI.
5. Wnioskodawcą zgłaszającym SPEKTAKL w ramach KONKURSU (zwanym dalej WNIOSKODAWCĄ) może być twórca SPEKTAKLU (choreograf), producent SPEKTAKLU lub dyrektor zespołu. WNIOSKODAWCA występuje jako strona wobec ORGANIZATORÓW i jest odpowiedzialny za prezentację SPEKTAKLU w ramach MAŁEJ PLATFORMY.
6. Podstawą zgłoszenia SPEKTAKLU jest wypełniona i podpisana przez WNIOSKODAWCĘ Karta Zgłoszenia SPEKTAKLU (zwana dalej KARTĄ ZGŁOSZENIA) wraz z załącznikami określonymi w pkt. III ust. 3 REGULAMINU KONKURSU.
7. Komisja (zwana dalej KOMISJĄ) została powołana przez ORGANIZATORA
w celu wyboru SPEKTAKLI, które zostaną zaprezentowane podczas MAŁEJ PLATFORMY.
8. KONKURS prowadzony jest na podstawie niniejszego REGULAMINU KONKURSU i przepisów powszechnie obowiązujących.
9. KONKURS prowadzony jest na stronie www.polskaplatformatanca.pl oraz www.imit.org.pl, zwanych dalej STRONAMI KONKURSU.
10. Uczestnictwo w KONKURSIE oznacza zaakceptowanie przez biorącego w nim udział WNIOSKODAWCY wymienionych w REGULAMINIE KONKURSU zasad i warunków, i jest równoznaczne z oświadczeniem WNIOSKODAWCY, że spełnia on wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w KONKURSIE.
11. W KONKURSIE nie mogą brać udziału pracownicy ORGANIZATORÓW oraz osoby współpracujące z nimi w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie KOMISJI oraz osoby spokrewnione lub spowinowacone z ww. osobami.
12. Udział w KONKURSIE jest bezpłatny. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem propozycji SPEKTAKLU w KONKURSIE ponosi WNIOSKODAWCA.
13. Tekst niniejszego REGULAMINU KONKURSU dostępny będzie do wglądu od 18 kwietnia 2019 roku przez cały okres przygotowań organizacyjnych MAŁEJ PLATFORMY, czas trwania MAŁEJ PLATFORMY oraz 6 miesięcy po jej zakończeniu w siedzibie każdego z ORGANIZATORÓW oraz na STRONACH KONKURSU.
14. ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo do zmiany treści REGULAMINU KONKURSU.
O zmianie REGULAMINU KONKURSU WNIOSKODAWCY zostaną poinformowani poprzez przesłanie pliku zawierającego ww. zmiany na wskazany przez nich w KARCIE ZGŁOSZENIA adres e-mail. W terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianach w treści REGULAMINU KONKURSU, WNIOSKODAWCA może zrezygnować z ich akceptacji, a tym samym z udziału w MAŁEJ PLATFORMIE.
15. REGULAMIN KONKURSU wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2019 roku.

II. Zasady zgłoszenia SPEKTAKLU

1. Do udziału w MAŁEJ PLATFORMIE można zgłosić SPEKTAKL skierowany do dzieci w wieku do 10. roku życia.
2. Do udziału w MAŁEJ PLATFORMIE można zgłosić SPEKTAKLE zrealizowane przez zawodowych artystów tańca, posiadających obywatelstwo polskie, pracujących w Polsce lub za granicą oraz SPEKTAKLE polskich zawodowych zespołów tańca (działających, w szczególności, w ramach instytucji kultury oraz fundacji i stowarzyszeń), zrealizowane przez choreografów polskich lub zagranicznych (z wyłączeniem przedstawień będących przeniesieniem wcześniej zrealizowanej choreografii). Wątpliwości dotyczące zgodności zgłoszenia z niniejszym REGULAMINEM KONKURSU będzie każdorazowo rozstrzygać KOMISJA na podstawie portfolio artysty/zespołu, które WNIOSKODAWCA musi dostarczyć ORGANIZATOROM w ciągu 7 dni od daty przesłania mu zapytania KOMISJI. Brak przesłania portfolio artysty/zespołu ORGANIZATOROM we wskazanym wyżej terminie skutkuje wykluczeniem WNIOSKODAWCY z udziału w KONKURSIE. Decyzje KOMISJI są ostateczne.
3. Czas trwania zgłoszonego SPEKTAKLU to minimum 30 minut.
4. Zgłoszenia dokonuje WNIOSKODAWCA, czyli twórca SPEKTAKLU (choreograf) lub producent bądź dyrektor zespołu za zgodą choreografa SPEKTAKLU.
5. Każdy WNIOSKODAWCA (choreograf SPEKTAKLU, producent SPEKTAKLU lub dyrektor zespołu) może zgłosić maksymalnie 2 SPEKTAKLE, przy czym zgłoszenie SPEKTAKLU autorstwa danego choreografa przez dyrektora zespołu lub producenta ogranicza jednocześnie liczbę SPEKTAKLI, które może zgłosić choreograf.
6. ORGANIZATORZY nie pobierają żadnych opłat z tytułu zgłoszenia SPEKTAKLU i udziału artysty/zespołu w MAŁEJ PLATFORMIE.

III. Tryb zgłoszenia SPEKTAKLU

1. Podstawą zgłoszenia SPEKTAKLU jest wypełniona, podpisana przez WNIOSKODAWCĘ i wysłana na adres wskazany w pkt. III ust. 5 REGULAMINU KONKURSU KARTA ZGŁOSZENIA, stanowiąca załącznik do niniejszego REGULAMINU KONKURSU.
2. Podpisanie KARTY ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego REGULAMINU KONKURSU.
3. Do KARTY ZGŁOSZENIA należy obowiązkowo dołączyć:
a) pełny rider techniczny SPEKTAKLU;
b) materiały promocyjne SPEKTAKLU: biogram artystyczny artysty/zespołu, minimum 3 zdjęcia z podaniem imienia i nazwiska autora zdjęć, zgodnie z wymaganiami (format pliku, rozdzielczość, ilość znaków, itd.) określonymi w KARCIE ZGŁOSZENIA;
c) link do pełnego nagrania SPEKTAKLU udostępnionego w Internecie. Rejestracja SPEKTAKLU musi być zrealizowana bez montażu zmieniającego obraz przebiegu SPEKTAKLU. Fragmenty przesłanych rejestracji SPEKTAKLI zostaną przez ORGANIZATORÓW wykorzystane do celów promocyjno-informacyjnych MAŁEJ PLATFORMY. W przypadku, gdy zgłaszany SPEKTAKL nie miał jeszcze premiery, rider techniczny i pełną rejestrację SPEKTAKLU (link do pełnego nagrania udostępnionego w Internecie) oraz materiały promocyjne należy przesłać najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od daty premiery (decyduje data przesłania wymaganych załączników pocztą elektroniczną) i przed 19 maja 2019 roku;
4. KARTĘ ZGŁOSZENIA podpisaną przez WNIOSKODAWCĘ wraz z podpisanymi obowiązkowymi załącznikami, o których mowa w pkt. III ust. 3 REGULAMINU KONKURSU należy przesyłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: mala@polskaplatformatanca.pl (w tytule wiadomości: ZGŁOSZENIE POLSKA PLATFORMA TAŃCA 2019 – MAŁA PLATFORMA).
5. W przypadku kwalifikacji do programu, WNIOSKODAWCA zobowiązuje się przesłać oryginały ww. dokumentów obejmujące (I) zgodę na partycypację w KONKURSIE oraz akceptację zasad przeprowadzania KONKURSU opisanych w REGULAMINIE, w tym w szczególności zgodę na wykorzystanie wizerunku artysty w sposób opisany w REGULAMINIE KONKURSU oraz udzielenie licencji, o której mowa w ust. 6, 7 i 8 poniżej, ponadto (II) zgodę na udział przez artystę w MAŁEJ PLATFORMIE. WNIOSKODAWCA zobowiązuje się też uzyskać zgody opiekunów prawnych wszystkich artystów poniżej osiemnastego roku życia (III).
Ww. dokumenty należy przesłać w terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników, drogą pocztową na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem POLSKA PLATFORMA TAŃCA 2019 – MAŁA PLATFORMA.
6. Z chwilą odebrania KARTY ZGŁOSZENIA przez ORGANIZATORÓW, WNIOSKODAWCA udziela ORGANIZATOROM nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz niewyłącznej licencji do korzystania ze SPEKTAKLU, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) publiczne wykonanie SPEKTAKLU podczas MAŁEJ PLATFORMY;
b) utrwalenie publicznego wykonania SPEKTAKLU podczas MAŁEJ PLATFORMY w dowolny sposób i wprowadzanie go do pamięci komputera;
c) publiczne wystawienia utrwalenia SPEKTAKLU w Bibliotece Instytutu Muzyki i Tańca, prowadzonej przez ORGANIZATORA;
wraz z prawem do rozpowszechniania utworów zależnych powstałych na podstawie SPEKTAKLU.
7. Z chwilą odebrania KARTY ZGŁOSZENIA przez ORGANIZATORÓW, WNIOSKODAWCA udziela ORGANIZATOROM nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz niewyłącznej licencji do korzystania z rejestracji SPEKTAKLU, o której mowa w punkcie III ust. 3, lit. c, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotnienia rejestracji SPEKTAKLU, w tym techniką cyfrową (digitalizacja);
b) wprowadzania rejestracji SPEKTAKLU, jak i jej części, do pamięci komputera;
c) publicznego wystawienia rejestracji SPEKTAKLU w Bibliotece Instytutu Muzyki i Tańca, prowadzonej przez ORGANIZATORA;
z prawem do dokonywania niezbędnej redakcji i skrótów w wymiarze nienaruszającym indywidualnego charakteru rejestracji SPEKTAKLU.
8. Z chwilą odebrania KARTY ZGŁOSZENIA przez ORGANIZATORÓW, WNIOSKODAWCA udziela ORGANIZATOROM nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz niewyłącznej licencji do korzystania z materiałów promocyjnych SPEKTAKLU, o której mowa w punkcie III ust. 3, lit. b, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotnienia materiałów promocyjnych SPEKTAKLU, w tym techniką cyfrową (digitalizacja);
b) wprowadzania materiałów promocyjnych SPEKTAKLU, jak i ich części, do pamięci komputera;
c) publicznego udostępniania materiałów promocyjnych SPEKTAKLU w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów promocyjnych SPEKTAKLU w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie ich w sieci Internet.
d) publikacji w ulotkach i broszurach;
z prawem do dokonywania niezbędnej redakcji i skrótów w wymiarze nienaruszającym indywidualnego charakteru materiałów promocyjnych SPEKTAKLU.
9. Z chwilą odebrania KARTY ZGŁOSZENIA przez ORGANIZATORÓW, WNIOSKODAWCA udziela ORGANIZATOROM nieodpłatnie zezwolenia na utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku wszystkich osób biorących udział w SPEKTAKLU, oraz tych osób, których wizerunki znajdują się w materiałach promocyjnych SPEKTAKLU dla potrzeb KONKURSU, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotnienia, w tym techniką cyfrową (digitalizacja);
b) wprowadzania do pamięci komputera;
c) publikacji w ulotkach i broszurach;
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie ich w sieci Internet.
10. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 19 maja 2019 roku o godz. 23.59, przy czym o terminie nadesłania decyduje data przesłania wymaganych dokumentów pocztą elektroniczną.
11. Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia SPEKTAKLU do oceny przez KOMISJĘ i wykluczenia z KONKURSU.

IV. Zasady wyboru SPEKTAKLI

1. Wyboru SPEKTAKLI prezentowanych podczas MAŁEJ PLATFORMY dokonuje trzyosobowa KOMISJA w składzie:
1) ekspert z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca;
2) ekspert z ramienia Stowarzyszenia Teatr Dada von Bzdülöw w porozumieniu z Fundacją Polka dot;
3) ekspert z ramienia Miejskiego Teatru Miniatura;
2. Członkowie KOMISJI podejmują decyzję w sprawie wyboru SPEKTAKLI na zasadzie konsensusu, a w przypadku jego braku w oparciu o głosowanie tajne.
3. KOMISJA zbiera się w pełnym składzie najpóźniej do 30 maja 2019 roku w celu WYBORU SPEKTAKLI.
4. Protokół obrad KOMISJI z posiedzenia zawierać będzie uzasadnienie wyboru SPEKTAKLI.
5. Decyzje KOMISJI są nieodwołalne.
6. Decyzja KOMISJI w sprawie SELEKCJI zostanie ogłoszona do 31 maja 2019 roku na STRONACH KONKURSU.
7. W niniejszym postępowaniu zawiadomienia i inne dokumenty winny być przesyłane przez ORGANIZATORÓW i WNIOSKODAWCÓW drogą elektroniczną, chyba, że w REGULAMINIE KONKURSU ORGANIZATORZY wyraźnie określili inną formę składania dokumentów.
8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z WNIOSKODAWCAMI jest Urszula Zerek (adres mailowy: mala@polskaplatformatanca.pl).
9. Na STRONACH KONKURSU ORGANIZATORZY będą publikować:
a) niniejszy REGULAMIN KONKURSU wraz z Załącznikami,
b) zawiadomienia o zmianie treści REGULAMINU KONKURSU,
c) zawiadomienie o wynikach KONKURSU.
10. WNIOSKODAWCA:
a) zobowiązuje się uzyskać zgodę producenta (lub innego podmiotu dysponującego prawami do SPEKTAKLU) na prezentację SPEKTAKLU w ramach MAŁEJ PLATFORMY; WNIOSKODAWCA składając na KARCIE ZGŁOSZENIA swój podpis jednocześnie oświadcza, że uzyskał zgodę, o której mowa powyżej;
b) zobowiązuje się do uzyskania od podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich i pokrewnych zezwoleń na prezentację SPEKTAKLU i wykorzystanie przez ORGANIZATORÓW lub upoważnione osoby trzecie fragmentów rejestracji SPEKTAKLU lub materiałów promocyjnych na zasadach określonych w niniejszym REGULAMINIE KONKURSU;
c) w razie wystąpienia przeciwko ORGANIZATOROM osoby trzeciej z roszczeniami pozostającymi w związku z pokazem SPEKTAKLU lub wykorzystaniem fragmentów rejestracji SPEKTAKLU, materiałów promocyjnych lub wykorzystaniem wizerunku, WNIOSKODAWCA ponosi odpowiedzialność prawną i majątkową z tego tytułu;
d) zobowiązuje się do podania ORGANIZATOROM imion i nazwisk osób lub nazw wszystkich podmiotów, które wniosły wkład twórczy w powstanie SPEKTAKLU (w szczególności: choreograf, reżyser, scenograf, kostiumograf, kompozytor, twórcy utworów muzycznych i tekstowych włączonych do SPEKTAKLU, reżyser światła, reżyser dźwięku, artyści wykonawcy), podanych również w KARCIE ZGŁOSZENIA SPEKTAKLU;
e) odpowiada za prawidłowość podanych danych, o których mowa w pkt. d powyżej;
f) oświadcza, że SPEKTAKL ani materiały promocyjne nie naruszają niczyich praw autorskich lub pokrewnych, ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za prawdziwość niniejszego oświadczenia;
g) zobowiązuje się do przesłania ORGANIZATOROM wszelkich innych istotnych informacji o SPEKTAKLU, które powinny zostać udostępnione w programie MAŁEJ PLATFORMY.
11. W razie wystąpienia osoby trzeciej przeciwko ORGANIZATOROM z roszczeniami pozostającymi w związku z korzystaniem ze SPEKTAKLU, rejestracji SPEKTAKLU lub materiałów promocyjnych SPEKTAKLU, wizerunków lub z rozporządzaniem prawami do nich, WNIOSKODAWCA zobowiązuje się do wstąpienia do toczącego się postępowania niezwłocznie po zawiadomieniu go o tym fakcie przez ORGANIZATORÓW, a także do pokrycia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania od ORGANIZATORÓW, wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez ORGANIZATORÓW, a w szczególności kwot odszkodowań, zadośćuczynień, kosztów sądowych, kosztów pomocy prawnej. Powyższe zobowiązanie obejmuje obowiązek pokrycia przez WNIOSKODAWCĘ wszelkich udokumentowanych szkód, w tym wynikających z ugody sądowej lub pozasądowej lub orzeczenia sądu.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorami danych osobowych zbieranych od WNIOSKODAWCY, a także wszystkich osób zgłoszonych w KARCIE ZGŁOSZENIA, są Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie (00-097), przy ulicy Aleksandra Fredry 8, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr. 83/2010 oraz Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw z siedzibą w Gdańsku (80-834 ) przy ulicy Św. Ducha 26/30/13, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr. KRS 0000315448, NIP 5833046170, REGON 220696020. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, w celu organizacji i przeprowadzenia KONKURSU. Zgodę można odwołać w każdym czasie, jednak uniemożliwi to udział w KONKURSIE. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też poddawane profilowaniu oraz nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia KONKURSU oraz przeprowadzenia i rozliczenia PLATFORMY.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@imit.org.pl.
3. Osobom, które podały swoje dane osobowe w ramach KONKURSU przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także do prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Warunki prezentacji SPEKTAKLU

1. ORGANIZATORZY pokrywają następujące koszty prezentacji SPEKTAKLU podczas MAŁEJ PLATFORMY:
a) ryczałtowe wynagrodzenie dla każdego artysty wykonawcy SPEKTAKLU (tancerz, muzyk lub inne osoby występujące w SPEKTAKLU) w wysokości 500,00 zł (pięćset zł) brutto za każdy SPEKTAKL;
b) ryczałtowe wynagrodzenie dla choreografa SPEKTAKLU w wysokości 500,00 zł (pięćset zł) brutto za każdy SPEKTAKL;
c) ryczałtowe wynagrodzenie dla reżysera światła / reżysera dźwięku, prowadzącego SPEKTAKL w wysokości 500,00 zł (pięćset zł) brutto za każdy SPEKTAKL;
d) koszt przejazdu artystów i innych osób zaangażowanych w realizację SPEKTAKLU
do/z Gdańska (koszt przejazdu na trasie krajowej maksymalnie do wysokości równowartości kosztu biletu PKP 2 klasy);
e) koszt noclegu (ze śniadaniem) artystów i innych osób zaangażowanych w realizację SPEKTAKLU w Gdańsku w hotelu wybranym przez ORGANIZATORÓW;
f) koszty obsługi technicznej oraz koszty realizacyjne związane z pokazem SPEKTAKLU w Gdańsku (sala, sprzęt techniczny).
2. WNIOSKODAWCA jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu praw autorskich i pokrewnych w zakresie niezbędnym do wykorzystania SPEKTAKLU, rejestracji SPEKTAKLU, materiałów promocyjnych SPEKTAKLU oraz praw do wizerunku, przez ORGANIZATORÓW lub upoważnione osoby trzecie zgodnie z postanowieniami REGULAMIN KONKURSU oraz w zakresie niezbędnym do prezentacji SPEKTAKLU, z wyjątkiem opłat do ZAiKS z tytułu wykorzystania w SPEKTAKLU utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz praw autorskich do utworu choreograficznego lub muzyczno-choreograficznego w związku z prezentacją SPEKTAKLU podczas MAŁEJ PLATFORMY.
3. WNIOSKODAWCA zobowiązany jest również do pokrycia kosztów ubezpieczenia artystów oraz innych osób zaangażowanych w prezentację SPEKTAKLU podczas MAŁEJ PLATFORMY oraz wszystkich urządzeń oraz materiałów niezbędnych do realizacji SPEKTAKLU (kostiumy, scenografia, sprzęt elektroniczny itp.), będących własnością producenta SPEKTAKLU lub twórcy SPEKTAKLU.

VII. Postanowienia końcowe

1. ORGANIZATORZY nie odpowiadają za:
a) szkody poniesione przez WNIOSKODAWCÓW w wyniku ich udziału w KONKURSIE, co obejmuje także wystąpienie jakichkolwiek szkód podczas prezentacji SPEKTAKLU podczas MAŁEJ PLATFORMY;
b) zagubione, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia udziału w KONKURSIE;
c) problemy w dostarczeniu zgłoszenia udziału w KONKURSIE z przyczyn od nich niezależnych.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w KONKURSIE zobowiązuje WNIOSKODAWCÓW do podporządkowania się postanowieniom niniejszego REGULAMIN KONKURSU.
3. Wszelkie spory dotyczące KONKURSU będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ORGANIZATORA.
4. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych REGULAMINEM KONKURSU decydują ORGANIZATORZY.
5. ORGANIZATORZY nie przewidują procedury reklamacyjnej.
6. WNIOSKODAWCY, którzy dopuszczą się naruszenia REGULAMINU KONKURSU mogą zostać wykluczeni z udziału w KONKURSIE przez ORGANIZATORÓW.

VIII. Wykaz załączników do REGULAMINU

1. Załącznik nr 1 REGULAMINU KONKURSU – Karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami

drukuj